DAFTAR HAKIM

NO NAMA NIP GOL JABATAN FOTO
1 H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.,M.Hum 19620314 198701 1 002 IV/c Ketua
2 TOROWA DAELI SH. MH 19620808 198612 1 001 IV/c WAKIL
3 I GEDE KOMANG ADYNATHA, SH.,MHUM 19570823 198503 1 005 IV/c Hakim PN.Smg
4 GATOT SUSANTO, SH.,MH 19600626 198311 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
5 ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.,MH 19600319 198512 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
6 ARIS BOKKO,SH 19530715 198003 1 007 IV/d Hakim PN.Smg
7 H. BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.,MH 19590702 198512 1 003 IV/c Hakim PN.Smg
8 FATCHUL BARI, SH.,MH 19571116 198512 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
9 BOEDI SOESANTO, SH 19580307 198512 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
10 SURYA YULIE H, SH.,MH 19590717 198612 2 001 IV/c Hakim PN.Smg
11 MUJAHRI, SH 19610425 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
12 ANTONIUS WIDIJANTONO, SH 19560122 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
13 TAMTO, SH.,MH 19580926 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
14 PUDJO HUNGGUL HENDRO WASISTO, SH.,MH 19600218 198612 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
15 ENI INDRIYARTINI, SH.,MH 19590413 198612 2 001 IV/c Hakim PN.Smg
16 FATCHURROCHMAN, SH 19601205 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
17 MOCH ZAENAL ARIFIN, SH 19591024 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
18 SIGIT HARIYANTO, SH.,MH 19590129 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
19 DWI PRAPTI MARYUDIATI, SH 19621123 198612 2 001 IV/c Hakim PN.Smg
20 ANDY SUBIYANTADI, SH.,MH 19621028 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
21 ERINTUAH DAMANIK, SH.,MH 040 053 550 IV/c Hakim PN.Smg
22 Dr. EDDY PARULIN SIREGAR, SH.,MH 19621115 198803 1 003 IV/c Hakim PN.Smg
23 NAWAJI, SH 19601117 198803 1 003 IV/c Hakim PN.Smg
24 AVIA UCHRIANA, SH.,MH 19630330 198803 2 001 IV/c Hakim PN.Smg
25 HASTOPO, SH.,MH 19590813 198803 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
26 EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH 19600519 198803 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
27 SITI JAMZANAH,SH.MH 19590723 198803 2 002 IV/c Hakim PN.Smg
28 SRI WIDODO, SH 19601008 198803 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
29 BAMBANG SETIYANTO, SH 19601001 198803 1 013 IV/c Hakim PN.Smg
30 HERI SOEMANTO, SH 19581002 198603 1 003 IV/b Hakim PN.Smg
31 SUPARNO,SH.MH 19591010 198203 1 006 IV/b Hakim PN.Smg
32 WINARNO, SH.,MH 19681007 199212 1 001 IV/b Hakim PN.Smg