DAFTAR HAKIM

NO NAMA NIP GOL JABATAN FOTO
1 NANI INDRAWATI,SH.,M.Hum IV/D Ketua
2 SITI SURYATI,SH.MH.MM IV/c WAKIL
3 H. BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.,MH 19590702 198512 1 003 IV/c Hakim PN.Smg
4 SURYA YULIE H, SH.,MH 19590717 198612 2 001 IV/c Hakim PN.Smg
5 ANTONIUS WIDIJANTONO, SH 19560122 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
6 PUDJO HUNGGUL HENDRO WASISTO, SH.,MH 19600218 198612 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
7 ENI INDRIYARTINI, SH.,MH 19590413 198612 2 001 IV/c Hakim PN.Smg
8 FATCHURROCHMAN, SH 19601205 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
9 MOCH ZAENAL ARIFIN, SH 19591024 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
10 SIGIT HARIYANTO, SH.,MH 19590129 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
11 Dr. EDDY PARULIN SIREGAR, SH.,MH 19621115 198803 1 003 IV/c Hakim PN.Smg
12 EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH 19600519 198803 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
13 SITI JAMZANAH,SH.MH 19590723 198803 2 002 IV/c Hakim PN.Smg
14 BAMBANG SETIYANTO, SH 19601001 198803 1 013 IV/c Hakim PN.Smg
15 HERI SOEMANTO, SH 19581002 198603 1 003 IV/b Hakim PN.Smg
16 SUPARNO,SH.MH 19591010 198203 1 006 IV/b Hakim PN.Smg
17 ANHAR MUJIONO, SH., MH 19580905 198612 1 002 IV/d Hakim PN.Smg
18 SARTONO, SH., MH 19600127 198612 1 001 IV/d Hakim PN.Smg
19 RETNO PURWANDARI YULISTYOWATI, SH., MH 19600715 198612 2 001 IV/d Hakim PN.Smg
20 ANNASTACIA TYAS ENDAH ETTY NURAENY, SH 19610227 198612 2 001 IV/d Hakim PN.Smg
21 PUDJI WIDODO, SH.,MH 19620401 198702 1 002 IV/d Hakim PN.Smg
22 NOER ALI, SH 19600908 198612 1 001 IV/d Hakim PN.Smg
23 LASITO, SH.,MH 19581120 198803 1 003 IV/d Hakim PN.Smg
24 YULI HAPPYSAH, SH.MH 19580711 198512 2 001 IV/d Hakim PN.Smg
25 SULISTIYONO, SH 19580716 198803 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
26 EDI SUWANTO, SH., MH. 19620418 198803 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
27 ACHMAD DIMYATI RACHMAD SULUR, SH.,MH 19581110 198803 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
28 WIS MONOTO, SH 19590810 198803 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
29 SURANTO, SH 19610718 198803 1 003 IV/c Hakim PN.Smg
30 ANDI ASTARA, SH.,MH 19610720 198803 1 005 IV/c Hakim PN.Smg
31 SOESILO, SH., MH 19610922 198203 1 003 IV/c Hakim PN.Smg
32 ARI WIDODO, SH 19630701 199212 1 001 IV/b Hakim PN.Smg
33 DEWI PERWITASARI, SH., MH. 19671109 199212 2 001 IV/b Hakim PN.Smg
34 ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH 19671129 199212 1 001 IV/b Hakim PN.Smg