DAFTAR HAKIM

NO NAMA NIP GOL JABATAN FOTO
1 H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.,M.Hum 19620314 198701 1 002 IV/c Ketua/Hakim
2 I GEDE KOMANG ADYNATHA, SH.,MHUM 19570823 198503 1 005 IV/c Hakim PN.Smg
3 GATOT SUSANTO, SH.,MH 19600626 198311 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
4 ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.,MH 19600319 198512 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
5 H. BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.,MH 19590702 198512 1 003 IV/c Hakim PN.Smg
6 FATCHUL BARI, SH.,MH 19571116 198512 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
7 ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.,MH 040 049 579 IV/c Hakim PN.Smg
8 BOEDI SOESANTO, SH 19580307 198512 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
9 SUYADI, SH 19610615 198612 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
10 CHOIRIL HIDAYAT, SH.,MH 19590715 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
11 JHON HALASAN BUTAR-BUTAR, SH.,MH.,M.Si 19601121 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
12 MUJAHRI, SH 19610425 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
13 SUKADI, SH.,MH 19610829 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
14 TAMTO, SH.,MH 19580926 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
15 SUPRIYONO, SH 19590724 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
16 WIWIK SUHARTONO, SH 19610619 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
17 TOGAR, SH.,MH 040 052 156 IV/c Hakim PN.Smg
18 DWI PRAPTI MARYUDIATI, SH 19621123 198612 2 001 IV/c Hakim PN.Smg
19 RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH 19591020 198803 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
20 ANDY SUBIYANTADI, SH.,MH 19621028 198612 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
21 ERINTUAH DAMANIK, SH.,MH 040 053 550 IV/c Hakim PN.Smg
22 IRA SATIAWATI, SH.,MH 19600805 198803 2 001 IV/c Hakim PN.Smg
23 NAWAJI, SH 19601117 198803 1 003 IV/c Hakim PN.Smg
24 AVIA UCHRIANA, SH.,MH 19630330 198803 2 001 IV/c Hakim PN.Smg
25 ABDUL RA'UF, SH.,MH 19620328 198803 1 004 IV/c Hakim PN.Smg
26 HASTOPO, SH.,MH 19590813 198803 1 001 IV/c Hakim PN.Smg
27 EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH 19600519 198803 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
28 NOOR EDI YONO,SH.,MH 19610212 198503 1 003 IV/c Hakim PN.Smg
29 SRI WIDODO, SH 19601008 198803 1 002 IV/c Hakim PN.Smg
30 BAMBANG SETIYANTO, SH 19601001 198803 1 013 IV/c Hakim PN.Smg
31 SITI JAMZANAH, SH.,MH 19590723 198803 2 002 IV/b Hakim PN.Smg
32 HERI SOEMANTO, SH 19581002 198603 1 003 IV/b Hakim PN.Smg